Menu Zamknij

Przestępstwa ściganie na wniosek pokrzywdzonego

Polski przepisy prawa przewidują, że przestępstwa mogą być ścigane z urzędu, na wniosek pokrzywdzonego lub oskarżyciela prywatnego. Oznacza to, że np. gdy pokrzywdzony nie złoży wniosku to przestępca może za swój występek uniknąć kary.

Kim jest pokrzywdzony? Pokrzywdzony, to zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania karnego osoba fizyczna bądź prawna, której zostało naruszone dobro prawne, lub zagrożone przez przestępstwo. Oczywiście osoba pokrzywdzona ma prawo, w każdym momencie wycofać uprzednio złożony wniosek za zgodą prokuratora czy tez sądu (w zależności od etapu postępowania), do momentu rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie. Niestety ponowne złożenie wniosku o ściganie nie jest później możliwe. Nawet w takich sprawach pokrzywdzony powinien skorzystać z pomocy prawnej. Okazuje się, że prawnik gliwice może dopilnować nie tylko poprawności oświadczenia i wszelkich postanowień w sprawie ale podpowiedzieć najbardziej racjonalne rozwiązania, dbając o dobro klienta.

Jakie przestępstwa są ścigane na wniosek?

Prawnik wskaże, że kodeks karny przewiduje szereg takich przestępstw, np. inny uszczerbek na zdrowiu, jeśli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, narażenie na niebezpieczeństwo, na zarażenie, groźba karalna, uporczywe nękanie, zmuszanie czy utrwalanie wizerunku osoby bez jej wiedzy i zgody, zabieg leczniczy bez zgody, tajemnica służbowa, uchylanie się od alimentów, nielegalne uzyskiwanie informacji, kradzież, jeśli pokrzywdzona jest osoba najbliższa, oszustwo, w tym komputerowe jeśli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, nadużycie zaufania gdy pokrzywdzonym jest Skarb Państwa, a z części wojskowej k.k także znieważenie przełożonego, poniżenie i znieważenie. W myśl art. 215 k.k pokrzywdzony może domagać się podania wyroku skazującego do wiadomości publicznej.